NEUREL 1995
Beograd, 29-30. septembar 1995.
Elektrotehnički fakultet

Treći seminar NEUREL-95 organizuje Elektrotehnički fakultet u Beogradu u zajednici sa:
Jugoslovenskom sekcijom IEEE, IEEE Joint Chapters CAS and SP,
Sekcijom za Električna kola, sisteme i procesiranje signala (EK) i sekcijom za Veštaku inteligenciju (VI) društva ETRAN,
Insitutom IRITEL, Beograd - Zemun

Pokrovitelji seminara NEUREL-95 su:
Savezno ministarstvo za razvoj, nauku i životnu sredinu
Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije

Održavanje skupa finansijski su pomogle sledeće organizacije:
NIS - Energogas, Beograd
Cementara, Novi Popovac
Parallel
Srpska kruna
BIT 011
Nauka
LIMES
Institut za metalurgiju SARTID 1913